IQ TEST Χωροαντιληπτικής ικανότητας δωρεάν

Το ακόλουθο τεστ ευφυΐας μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 132 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 60 ανθρώπους. Αποτελείται από 10 ερωτήματα χωρίς χρονικό περιορισμό. Σας δίνονται τέσσερα σχήματα και καλείστε να εντοπίσετε μια λογική σχέση που τα συνδέει, ώστε να επιλέξετε ποιο από τα A, B, C, D, E τετράγωνο, συμπληρώνει αυτή την ακολουθία. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης.

 

Τα τεστ νοημοσύνης από την πλευρά της ψυχομετρικής προσέγγισης της νοημοσύνης, έχουν διάφορες μορφές. Κάποια από αυτά χρησιμοποιούν ένα µόνο τύπο ερώτησης ή οδηγίας, όπως είναι το Raven’s Progressive Matrices (µη-λεκτικό τεστ που απαιτεί επαγωγικό συλλογισμό για αντιληπτικά πρότυπα). Παρόλο που τέτοια εργαλεία είναι χρήσιμα για συγκεκριμένους σκοπούς, τα πιο γνωστά τεστ μέτρησης της γενικής νοημοσύνης, όπως τα τεστ Wechsler, περιλαμβάνουν πολλούς τύπους και είδη (λεκτικούς και µη-λεκτικούς).

 

Η μέτρηση της νοημοσύνης πραγματοποιείται µε την εξαγωγή του δείκτη νοημοσύνης. Η έννοια του δείκτη νοημοσύνης (IQ) χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τους βαθμούς στα νοητικά τεστ. Ο δείκτης νοημοσύνης αποτελεί ένα πράγματι αντικειμενικό, αξιόπιστο και σημαντικό κριτήριο μέτρησης της νοητικής ικανότητας. Μάλιστα, ο δείκτης νοημοσύνης είναι πιθανώς ο καλύτερος δείκτης μέτρησης του νοητικού δυναμικού. Μέχρι τη στιγμή που κάποια υπέρβαση αυτού του δείκτη υπάρξει, θα συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στο δείκτη νοημοσύνης, για να προσεγγίζουμε τις νοητικές ικανότητες του ατόμου.

Ο παράγοντας της γενικής νοητικής ικανότητας (g) μπορεί να οριστεί ως κάποιο είδος νοητικού δυναμικού που δηλώνει την ικανότητα αφαιρετικής σκέψης και μετέχει σε µία σειρά συγκεκριμένων ικανοτήτων. Τα περισσότερα νοητικά τεστ μετρούν τον παράγοντα g περισσότερο από ο,οτιδήποτε άλλο και οι ερευνητές δεν είναι δυνατό να κατασκευάσουν σημαντικά νοητικά τεστ που δε θα μετρούν κυρίως τον παράγοντα g. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι κατ’ ουσία οι πανομοιότυποι παράγοντες g αναφαίνονται από διαφορετικά τεστ, διαφορετικές ηλικίες, έθνη, φύλο, και φυλές (Jensen24, 1998), κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια μοναδική, ευρεία στην ανθρωπότητα κλίμακα της γενικής νοητικής ικανότητας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παράγοντας g αποτελεί τον πυρήνα όλων των νοητικών ικανοτήτων. Στην ιεραρχική παρουσίαση αυτών των παραγόντων ο παράγοντας της γενικής νοητικής ικανότητας (g) βρίσκεται στην κορυφή. Σχετικά µε τον παράγοντα αυτό δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία ως προς το τι σημαίνει. Έχει περιγραφεί ως απόλυτη στατιστική κανονικότητα (Thomson, 1939, όπως αναφέρεται στο άρθρο των Neisser και συνεργατών, 1996), ως είδος νοητικής ενέργειας (Spearman, 1927, όπως αναφέρεται στο άρθρο των Neisser και συνεργατών25, 1996), ως γενικευμένη αφαιρετική ικανότητα συλλογισμού (Gustafsson, 1984), ή ως ένας δείκτης μέτρησης της νευρολογικής ταχύτητας επεξεργασίας (Reed & Jensen, 1992). Η ιεραρχία των παραγόντων που βασίζεται στο γενικό νοητικό παράγοντα g είναι η πιο ευρέως αποδεκτή σύγχρονη θεώρηση της δομής των νοητικών ικανοτήτων. [Μορφάκη A.Χριστίνα, Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2011]

Ιεραρχικό μοντέλο νοητικών ικανοτήτων - Παράγοντας G.

ΑΑ: Αναγνωστική Αποκωδικοποίηση, ΑΙ: Ακουστική Ικανότητα, ΓΚ: Γλωσσική Κατανόηση, Ο: Οπτικοποίηση, ΟΜ: Οπτική Μνήμη, Μ∆: Μνημονικό Διάστημα.
 

Παράδειγμα:

 

Προχωρήστε στο τεστ iq

 

 

Βαθμολογία

Απαντήσεις Iq αποτέλεσμα στην κλίμακα Wechsler
1 90
2 100
3 106 (ένας στους 3 ανθρώπους)
4 111 (ένας στους 4 ανθρώπους)
5 115 (ένας στους 6 ανθρώπους)
6 119 (ένας στους 9 ανθρώπους)
7 122 (ένας στους 13 ανθρώπους)
8 125 (ένας στους 22 ανθρώπους)
9 128 (ένας στους 33 ανθρώπους)
10 132 (ένας στους 60 ανθρώπους, Ανώτερο από επίπεδο Μένσα)
 
Διαβάστε στο τέλος του άρθρου για την μετατροπή αποτελεσμάτων IQ από την κλίμακα Wechsler
 
Καμπύλη Gauss παγκόσμιας κατανομής της νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
 

Η Μένσα (Mensa) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.

 

Διαβάστε ακόμη: